Prif 2019-05-10T14:30:52+00:00

Perfformiad mewn Dylunio

Gweithgaredd adeiladu tim yn ystod rhaglen ryngwladol elop*

Cwrs Meistr drwy Ymchwil, Dylunio Perthynol

Trosolwg

Dull newydd a chyffrous o gyfrannu at ddatblygu cynhyrchion a gwasanaethau i’r diwydiant llesiant byd-eang sydd werth $3.7 triliwn. Mae’r ffocws ar antur, twristiaeth ac addysg. Er mwyn manteisio ar y cyfleoedd hyn, mae angen i weithwyr proffesiynol y dyfodol yn y diwydiant llesiant feistroli’r ddawn o gydweithio’n amlddisgyblaethol a thraws-ddiwylliannol ar lefel systemau mewn mannau penodol; a throi syniadau addawol yn wasanaethau hyfyw ac yn fentrau a all ehangu’n gyflym..

Mae’r cwrs Meistr yn canolbwyntio ar bobl a lle, yn cael ei alluogi gan dechnoleg a’i arwain gan ddylunio. Mae’n rhoi sgiliau ymarferol i fyfyrwyr mewn dylunio, prototeipio a threialu cynhyrchion a gwasanaethau newydd, ac arloesi modelau busnes. Mae’n canolbwyntio ar broses, gan ddefnyddio dulliau ystwyth ac ailadroddol o ddylunio gwasanaethau a chynnyrch. Mae’n cyflwyno sgiliau i fyfyrwyr ynghyd â’r gallu i ddefnyddio gwybodaeth ddatblygedig ac offer a dulliau cydweithio.

Y ffordd orau o ddysgu am gynnyrch a gwasanaethau arloesol ar gyfer y diwydiant llesiant yw mewn projectau real gyda phartneriaid real. Yn Pontio, mae myfyrwyr o wahanol ddisgyblaethau yn gweithio gyda’i gilydd mewn projectau byw gydag athrawon, budd-ddeiliaid ac arbenigwyr. Maent yn dod i gysylltiad â phobl o wahanol ddiwylliannau, cenhedloedd, ac arddulliau dysgu.

Dyma chwe rheswm dros ymuno â rhaglen Meistr Pontio:

 • mae’r diwydiant llesiant byd-eang yn werth $3.7 triliwn ac yn tyfu 10.4% y flwyddyn

 • mae cyfleoedd i ddilyn gyrfa a dechrau busnes mewn Dylunio Profiadau Antur, Gweinyddu Hamdden, Dylunio Gwasanaethau Iechyd, Gwasanaethau Chwaraeon a Hamdden a Dylunio Cynnyrch.

 • mae interniaethau busnes, teithiau maes ac ymweliadau â chwmnïau o safon fyd-eang yn gynwysedig yn y cwrs

 • mae dynameg grŵp bach yn galluogi perthynas waith agos gydag arbenigwyr gwyddorau chwaraeon a llesiant sy’n adnabyddus yn rhyngwladol

 • tirlun dilychwin, awyr iach a bioamrywiaeth; afonydd a llynnoedd; y môr; dwysedd poblogaeth isel a gwreiddiau diwylliannol hynafol gogledd orllewin Cymru

 • ecosystem arloesi ddeinamig (cwmnïau lleol, gwneuthurwyr, hacwyr, North Wales Tech a chymuned gogledd Cymru)

Llesiant Mewn Cyd-Destun Rhanbarthol

Arloesi Dylunio ar gyfer Busnes a Datblygiad Rhanbarthol.

Antur, Twristiaeth, Addysg

Mae’r cwrs Meistr Dylunio Perthynol yn ddull newydd cyffrous o ddatblygu cynnyrch a gwasanaethau sy’n gysylltiedig â llesiant ar gyfer rhanbarth. Ei gyd-destun yw’r cyfle a gyflwynir gan y diwydiant llesiant gwerth tri triliwn ewro, ac mae’n canolbwyntio ar antur, twristiaeth ac addysg.

Ar sail ffyrdd creadigol o gysylltu’r “beth yw?” gyda’r “beth os?”, byddwch yn dysgu sut i gyfuno asedau cymdeithasol, technolegol ac ecolegol rhanbarth mewn ffyrdd sydd yn creu gyrfaoedd newydd, gwasanaethau hyfyw a mentrau cynaliadwy.

Nid damcaniaethol yw cynnwys cwrs Meistr. Mae wedi ei gynllunio i’ch helpu i greu newid ymarferol i broject byw. Felly bydd eich ymdrechion ymchwil yn cael eu cyflwyno ar ffurf Cynnig Busnes, Arddangosfa a Chyflwyniad cyhoeddus i randdeiliaid a’ch cyfoedion.

Bydd ein cyfadran a’n harbenigwyr mewnol yn eich cynorthwyo i ddatblygu ac adrodd eich stori yn effeithiol. Drwy gydol y cwrs, byddwch mewn cysylltiad â’n huwch gynghorydd, John Thackara – yn ystod ei ymweliadau ar gyfer sesiynau beirniadol byw, ac un-i-un ar Skype ar adegau eraill.

Mae’r cwrs Meistr yn canolbwyntio ar bobl a lle, yn cael ei alluogi gan dechnoleg a’i arwain gan ddylunio. Cewch eich arfogi â sgiliau ymarferol mewn dylunio, prototeipio cynhyrchion a gwasanaethau newydd, ac arloesi modelau busnes.

Mae’r cwrs Meistr wedi ei leoli yn un o ranbarthau mwyaf gwydn Ewrop. Mae gan ogledd Cymru dirwedd dilychwin; awyr iach a bioamrywiaeth; afonydd a llynnoedd; môr; dwysedd poblogaeth isel – a gwreiddiau diwylliannol hynafol sydd yn dal i ffynnu. Mae rhanbarth Gogledd Cymru wedi meithrin ecosystem arloesi ddeinamig o gwmnïau lleol, hacwyr a’r Gymuned North Wales Tech.

Mae’r cwrs wedi ei leoli yng Nghanolfan Pontio Prifysgol Bangor. Mae’r ganolfan celfyddydau ac arloesi lwyddiannus yma’n cynnig rhyngwyneb rhwng addysg, ymchwil a chymunedau busnes a chymdeithasol lleol. Byddwch mewn cysylltiad ag amrywiaeth o arbenigwyr academaidd o safon ryngwladol, mewn meysydd yn cynnwys gwyddoniaeth amgylcheddol, gwyddoniaeth a seicoleg chwaraeon, yn ogystal ag arbenigwyr cyfrifiadureg a pheirianneg electronig.  

Yn rhyngwladol, mae’r cwrs Meistr â chysylltiadau gyda phrojectau byw mewn dinasoedd a phrif sefydliadau sydd yn weithgar ym meysydd Dylunio Tiriogaethol a Thrawsnewid, Iechyd, Llesiant a Thwristiaeth. Rydym hefyd yn gweithio gyda rhwydweithiau sy’n datblygu modelau busnes a llywodraethiant newydd megis Llwyfannau Cydweithredu.

Byddir yn arholi drwy viva voce; cynhelir y viva cyn y cyflwyniad cyhoeddus a’r arddangosfa o’ch gwaith. Bydd y viva o flaen arholwr mewnol, arholwr allanol a chadeirydd. Mae’r cwrs yn parhau tan fis Awst i roi cyfle i chi adfyfyrio a pharatoi at gam nesaf eich siwrnai ymchwil arloesi.

Mae’r cwrs Meistr Dylunio Perthynol yn gwrs preswyl, ac yn cael ei gynnal yn llawn amser o fis Medi tan fis Awst. Saesneg yw iaith y cwrs.

CYNNWYS Y CWRS

Mae’r cwrs Meistr Dylunio Perthynol yn radd wedi ei seilio ar ymchwil. Gall eich testun ymchwil fod yn syniad project presennol – o bosib wedi ei ysbrydoli gan ddiwydiant, llywodraeth neu brif sefydliad o’ch tiriogaeth chi – neu gallwch benderfynu ar destun ymchwil ar ôl ichi gyrraedd Bangor. Mae’r adran isod yn amlinellu’n gyntaf ein tri maes ffocws, gydag enghreifftiau i’ch sbarduno i feddwl; ac yn ail, rhoddir eglurhad manwl o bedwar cam y cwrs blwyddyn.

Antur

Antur

Gall asedau naturiol ysblennydd gogledd Cymru, a’i rhwydwaith o gwmnïau bychain deinamig, fod yn sylfaen i arloesi mewn amrywiaeth eang o weithgareddau antur a chwaraeon; dringo, rhedeg, plymio, caiacio, gwersylla, beicio mynydd, dringo coed, weiren wib a mwy. Gall partneriaid ymchwil gynnwys brandiau llesiant byd-eang, datblygwyr apiau, neu fentrau iechyd cyhoeddus megis rhaglen Coedwigaeth Lesol y Deyrnas Unedig.

Twristiaeth

Twristiaeth

Mae teithio llesol, siwrneiau addysgu a thwristiaeth fioamrywiaeth yn segmentau sydd ar dwf yn y diwydiant byd-eang enfawr hwn. Mae pobl mewn dinasoedd sy’n cymryd gofal o’u hiechyd yn chwilio am brofiadau daear-i-fwrdd trwy fodelau fel ffermio cymdeithasol, ffermio organig (Wwoofing), Workaway, a Fibersheds. Mae gwersylloedd i adfer afonydd, coedwigoedd ac ecosystemau yn tyfu mewn poblogrwydd. Mae’r mudiad Smart Villages yn canolbwyntio ar adnewyddu adeiladau hynafol a’u haddasu yn safleoedd cyd-weithio/cyd-fyw (CoWoLi). Gall adeiladau eraill sy’n rhan o’r dreftadaeth leol – colegau cymunedol, capeli, tafarndai, llyfrgelloedd, amgueddfeydd rhanbarthol, hosteli, swyddfeydd y post, siopau lleol – gael eu mabwysiadu fel rhan o rwydwaith o ganolfannau gwledig ar gyfer gweithgareddau i ymwelwyr gan greu swyddi newydd i breswylwyr lleol; mae profiadau AirBNB yn enghraifft dda.

Addysg

Addysg

Mae Gogledd Cymru yn gyrchfan addysgu amgen. Mae ei hysgolion a chanolfannau amgylcheddol yn chwilio am ffyrdd newydd i gysylltu gyda chyhoedd newydd – mewn meysydd yn cynnwys gwyddoniaeth i ddinasyddion, canolfannau preswyl i artistiaid, canolfannau i wneuthurwyr, dysgu ar y tir a chodio yng nghefn gwlad. Mae potensial ar gyfer siwrneiau addysgu ar sail themâu hefyd, megis y Llwybrau Eplesiad sydd yn cael eu datblygu yn Latfia, y Llwybrau Mêl yn Slofenia neu’r ap Deep Time Walk yng Ngholeg Schumacher yn Nyfnaint. Mae amgueddfa ecolegol newydd Cymru, Ecoamgueddfa, yn fodel ysbrydoledig arall i adeiladu arno. Mae dysgu sut i gyfuno sgiliau ymarferol gyda chreu busnesau newydd yn gyfle arall; yn Sisili, er enghraifft, mae ffermwyr sitrws a phrentisiaid yn defnyddio eco-buro i greu cynnyrch iechyd a maeth newydd.

Y Pedwar Cam

Caiff y flwyddyn ei rhannu yn bedwar cam. Bydd ychydig o orgyffwrdd rhyngddynt ond darperir y canllawiau ffurfiol isod er mwyn sicrhau eich bod yn ymwybodol o’r holl elfennau angenrheidiol.

Un

Darganfod

(Medi-Rhagfyr)

Wrth ichi ddod i adnabod y rhanbarth, a chysylltu â phobl a lle, bydd cyfres o ymarferion dylunio byr, dwys gyda hyfforddiant yn eich ymgyfarwyddo â’r offer a’r dulliau a ddefnyddir yn ddiweddarach. Byddwn yn eich cyflwyno i’n FabLAB (gwaith coed, argraffwyr cyfansawdd digidol 3D, torwyr laser ac offer gweithgynhyrchu datblygedig pellach) ac yn egluro’r prosesau grŵp creadigol a ddefnyddir yn ein gofod cyd-weithio. Drwy ymarferiad Menter trwy Ddylunio, yn cynnwys myfyrwyr israddedig, gweithredwyr lleol, rhanddeiliaid ac ymchwilwyr eraill, byddwch yn ymarfer sut i ddylunio proses i gefnogi penderfyniadau grŵp ac arwain tîm amlddisgyblaethol mewn project yn cynnwys rhanddeiliaid lluosog.

Dau

Diffinio

(Ionawr-Chwefror)

Mae dylunio perthynol yn ymwneud â chreu cysylltiadau rhwng asedau cymdeithasol, naturiol a diwylliannol a saernïo’r llwyfannau cydweithredu i’w galluogi i weithio gyda’i gilydd. Ym mis Ionawr byddwch yn paratoi fersiwn gyntaf eich cynnig project; caiff ei gyflwyno mewn sesiwn cynnig project ffurfiol ar ddiwedd y mis. Yn sgil adborth o’r sesiwn feirniadol honno, byddwch yn datblygu eich cynnig project ymhellach ac yn ei fireinio ym mis Chwefror.

Tri

Datblygu a Chyflwyno

(Mawrth-Mehefin)

Paratoi eich Cynnig Busnes, Arddangosfa a Chyflwyniad Cyhoeddus.

Pedwar

Adfyfyrio a Pharatoi at y Dyfodol

(Gorffennaf-Awst)

Ar ôl y viva, yr Arddangosfa a’r Cyflwyniad Cyhoeddus, rydym wedi clustnodi dau fis fel cyfnod i chi’n gyntaf adfyfyrio am yr hyn rydych wedi’i ddysgu dros y flwyddyn; ac yn ail, cynllunio’r camau sydd eu hangen i roi eich project ar waith, yn lleol neu gartref. Bydd ein tîm ar gael i gynnig adborth a mentora dros y cam terfynol hwn.

Mae amseriad a chynnyrch y rhaglen yn alinio â chais fisa Haen 1, pe bai galw am nawdd i fyfyriwr rhyngwladol aros yn y rhanbarth ar ôl graddio. Mae cynnwys y cwrs uchod at ddibenion arweiniad yn unig a gall newid.

Rhagolygon Gwaith A Gyrfa

Cyfrifodd astudiaeth ddiweddar gan y Global Wellness Institute fod y diwydiant llesiant byd-eang yn farchnad gwerth $3.7 triliwn. Mae ei sectorau allweddol yn cynnwys:

Harddwch a Gwrth-Heneiddio ($999bn)

Bwyta’n Iach, Maeth a Cholli Pwysau ($648bn)

Twristiaeth Llesiant ($563bn)

Ffitrwydd a Pherthynas Meddwl-Corff ($542bn)

Meddygaeth Ataliol ac wedi’i Bersonoli ac Iechyd Cyhoeddus ($534bn)

Meddygaeth Gyflenwol ac Amgen ($199bn)

Eiddo Tirol ynghlwm â Dulliau o Fyw’n Llesol ($119bn)

Diwydiant Sba ($99bbn)

Ffynhonnau Thermal/Mwynol ($51bn)

Llesiant yn y Gweithle ($43bn)

Ffynhonnell: https://www.globalwellnessinstitute.org/press-room/statistics-and-facts/

Yn ôl yr US Bureau of Labor Statistics, Twristiaeth Antur yw’r sector sy’n tyfu cyflymaf yn y diwydiant twristiaeth, ac mae’r rhagamcanion am dwf swyddi yn y diwydiant iechyd a llesiant yn ei gyfanrwydd, rhwng 2014 a 2024, yn 13% – graddfa dwf cyflymach na’r rhan fwyaf o feysydd eraill.

Yn y cyd-destun deinamig hwn o gyfleoedd, mae’r cwrs Meistr mewn Dylunio Perthynol yn addas i’r rhai hynny sy’n dymuno:

 • datblygu syniad prosiect presennol – efallai mewn cydweithrediad â diwydiant, llywodraeth neu brif sefydliad o’ch tiriogaeth eich hun;
 • canfod gwaith yn y sectorau cyhoeddus neu breifat yn un o’r meysydd a restrwyd uchod – er enghraifft gyda brand llesiant, teithio neu letygarwch byd-eang;
 • dechrau cwmni newydd;
 • gweithio ym maes datblygu rhanbarthol neu bolisi arloesi neu yn yr economi ymchwil.

Mae cwrs Meistr Pontio yn cynnig sgiliau ymarferol i fyfyrwyr mewn dylunio, prototeipio a threialu cynhyrchion a gwasanaethau newydd, ac arloesi modelau busnes. Mae’n canolbwyntio ar broses, gan ddefnyddio dulliau dylunio gwasanaeth a chynnyrch ystwyth ac ailadroddol.

Yn ogystal â’r cyfle i ddod o hyd i swyddi penodol ar sail y wybodaeth arbenigol y byddwch yn ei dysgu yn ystod eich ymchwil, bydd eich cyflogadwyedd yn gwella’n gyffredinol oherwydd y dystiolaeth o’ch gallu i weithio’n annibynnol, meddwl yn ddadansoddol ac arloesol, ac i gysyniadu a chwestiynu.

Byddwch hefyd yn cael y cyfle yn ystod eich cwrs astudio i ddatblygu sgiliau proffesiynol hanfodol megis cyfathrebu, gweithio mewn tîm a sgiliau arweinyddiaeth, yn ogystal ag ehangu eich profiad ymarferol.

Gogledd Orllewin Cymru A Dinas Bangor

Mae gogledd orllewin Cymru yn datblygu fel yn un o ranbarthau mwyaf gwydn Ewrop. Mae ei asedau cymdeithasol ac ecolegol yn cynnwys tirwedd dilychwin; awyr iach a bioamrywiaeth; afonydd a llynnoedd; glannau môr helaeth; dwysedd poblogaeth isel. Mae’r iaith a’r diwylliant wedi’u gwreiddio’n ddwfn ac yn cael eu cynnal gan rwydweithiau cymdeithasol dwys lle mae tir, meddwl ac ysbryd yn dal i atseinio’n gryf. Mae sectorau economaidd megis biodanwydd, pŵer gwynt, ffermio organig a rheoli gwastraff yn tyfu’n gyflym.

Mae Cymru’n arwain y byd gyda’i Deddf Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol. Mae deddfwriaeth Llywodraeth Cymru’n pennu saith Amcan Llesiant y mae’n rhaid rhoi sylw iddynt wrth bennu amcanion unrhyw broject sy’n derbyn cefnogaeth gan Lywodraeth Cymru. Mae’r polisi yn ei gwneud hi’n ofynnol i gyrff cyhoeddus, a’u partneriaid niferus, feddwl a gweithredu dros y tymor hir, ac i fabwysiadu agwedd fwy cydlynol at ddatblygiad economaidd, cymdeithasol ac ecolegol. Am fwy o wybodaeth gwelwch: Y Gymru a Garem / https://gov.wales/docs/dsjlg/publications/150623-guide-to-the-fg-act-cy.pdf

Mae Bangor wedi ei lleoli rhwng copaon Parc Cenedlaethol Eryri a’r Afon Fenai, wedi’i hamgylchynu gan brydferthwch naturiol. Bangor yw’r ddinas hynaf yng Nghymru ac mae’n gartref i safle’r gadeirlan hynaf yn y Deyrnas Unedig. Mae ei thopograffi a hanes diwylliannol unigryw yn cynnig cyd-destun cyfoethog i ymchwil arloesol y brifysgol. Caiff y cyfuniad hwn o hynafiaeth ac arloesi ei adlewyrchu yn amgylchedd adeiledig y ddinas. Saif adeilad mwyaf hanesyddol y brifysgol, Prif Adeilad y Celfyddydau, uwchlaw’r dyffryn ac wrth ei ymyl mae adeilad newydd sbon Canolfan Celfyddydau ac Arloesi Pontio. Mae Pontio yn gyswllt ffisegol a diwylliannol rhwng y brifysgol a chanol y ddinas.

Arloesi Pontio Innovation (API)

Mewn bioleg, mae iechyd ecosystem yn dibynnu ar fywiogrwydd y rhyngweithiad rhwng ei rhywogaethau cydrannol. Mae’r wers hon yn gymwys i fusnes a datblygu rhanbarthol hefyd; pan fo gwerth yn codi o gydberthynas mae creu cysylltiadau newydd ynddo’i hun yn ffurf ar arloesi.

Mae Arloesi Pontio Innovation (API) yn ganolfan datblygu busnes blaengar. Mae’r enw ‘Pontio’ yn ymgorffori hanfod ac ethos ein gwaith: rydym yn cysylltu arloeswyr, dyfeiswyr ac entrepreneuriaid mwyaf creadigol y rhanbarth gyda’r nod o feithrin mathau newydd o fenter a chynhaliaeth. Rydym yn darparu rhyngwyneb rhwng creu gwybodaeth a’i chymhwyso.

Mae Arloesi Pontio yn maethu ecosystem amrywiol o bartneriaid yng ngogledd orllewin Cymru, sy’n amrywio o rwydweithiau o wneuthurwyr ac adeiladwyr cychod at gwmnïau addysgu awyr agored ac addysgu ar y tir a thwristiaeth antur o safon ryngwladol.

Mae Pontio yn cynnig campws gyda stiwdios prototeipio, FabLAB o’r radd flaenaf, a phobl a chyfleusterau i’ch cynorthwyo i brototeipio arteffactau a chyfryngau. Mae’r pwyslais ar sgiliau ymarferol mewn dylunio, prototeipio, cynlluniau peilot, arbrofion, buddsoddi cymdeithasol, gwerthuso ac ailadrodd. Roddir sylw manwl hefyd i Ddylunio Gwasanaeth.

Yn sgil ei hagosatrwydd at ei marchnad a chynulleidfa mae Pontio yn creu mathau newydd o fusnes trwy gysylltu amrywiaeth eang o weithredwyr â’i gilydd. Mae’r cwrs Meistr Dylunio Perthynol newydd hwn yn rhan o’i hoffer, ynghyd â FabLAB, a chlystyrau pwnc yn y brifysgol megis gwyddorau chwaraeon, dylunio cynnyrch a seicoleg.

Cenhadaeth graidd Arloesi Pontio yw curadu cysylltiadau rhwng busnes ac ymchwilwyr. Un enghraifft yw’r datblygiad o ddyfais feddygol newydd sydd yn cyfuno gwybodaeth a sgiliau o beirianneg microdon, dylunio gyda chymorth cyfrifiadur ac adeiladu cychod traddodiadol (Creo Medical, UW Designs, Pontio Innovation). Arweiniodd cysylltiad arall o bwys yn y rhanbarth at ddyfeisio platfform sy’n olrhain offer dringo at ddibenion cynnal a chadw a diogelwch; mae’r system yn cyfuno technoleg RFID, meddalwedd cydymffurfiad ansawdd a gofannu poeth alwminiwm (DMM, Papertrail).

Cysylltiadau Gyda Phartneriaid A Diwydiant

Un ffordd y mae Dylunio Perthynol yn creu gwerth yw trwy ganolbwyntio ar gydweithio gyda chwmnïau bychain a chanolig, mentrau cymdeithasol, prif sefydliadau a chyrff y sector cyhoeddus.

Mae gan ogledd Cymru rwydwaith o gwmnïau bychain. Mae’r rhain yn amrywio o chwaraeon eithafol, llesiant, iechyd a thwristiaeth antur at bio-buro a rhwydweithiau grawn a ffibr – a chymuned o gwmnïau bychain ond arloesol ym maes technoleg.

Mae partneriaid busnes cyfredol API yn cynnwys Creo Medical, DMM, Paper Trail, Rib Ride, Zipworld a Locly. Mae ein FabLAB (>450 o aelodau) a chymuned North Wales Tech (>500 Aelodau) yn cynnig mynediad pellach at ddylunwyr, gwneuthurwyr a chwmnïau peirianneg yn y rhanbarth.

Nodwedd allweddol o ddylunio perthynol yw adnabod gweithredwyr newydd a phartneriaid posib. Mae ein cysylltiadau staff eang yn genedlaethol a rhyngwladol yn golygu y byddwch yn gallu cydweithio gydag ymgyngoriaethau masnachol, cynghorau lleol, sefydliadau amgylcheddol (e.e. Asiantaeth yr Amgylchedd, Cyngor Cefn Gwlad Cymru, y RSPB, y British Trust for Ornithology, ac mae gan amryw ohonynt swyddfeydd rhanbarthol ym Mangor), ynghyd â sefydliadau ymchwil llywodraeth y Deyrnas Unedig (e.e. y Ganolfan Ecoleg a Hydroleg) a sefydliadau rhyngwladol.

Mae llywodraeth y Deyrnas Unedig a llywodraethau eraill yn gweithio mewn gwahanol ffyrdd i gynyddu gweithgarwch dinasyddion yn yr awyr agored ac yng nghefn gwlad. Yn y DU, mae sefydliadau fel Sport England eisoes yn datblygu rhaglenni mewn partneriaeth gyda Outdoor Industries Association (OIA). Cyfle posibl i Fangor fyddai arloesi Ardaloedd Gwella Busnes ar gyfer Bio-ranbarthau.

YMGEISIO

Rydym yn gwahodd ceisiadau gan weithwyr proffesiynol ar ganol gyrfa neu raddedigion Pensaernïaeth, Dylunio, Peirianneg a Busnes; caiff ymgeiswyr o gefndiroedd eraill megis Ecoleg a Daearyddiaeth hefyd eu hystyried. Caiff ymgeiswyr eu hystyried ar sail eu rhinweddau unigol, yn ogystal â’u profiad gwaith neu fusnes.  

Myfyrwyr Rhyngwladol

Mae gennym brofiad ers blynyddoedd lawer o roi cynigion i ymgeiswyr ar sail cymwysterau a enillwyd yn fyd-eang ac rydym yn croesawu ceisiadau gan fyfyrwyr rhyngwladol. Bydd rhaid cael cymhwyster a fernir yn gyfwerth â gradd baglor y Deyrnas Unedig i gael mynediad. Bydd yn ofynnol fel arfer i fyfyrwyr rhyngwladol gyflwyno tystiolaeth o fedrusrwydd yn y Saesneg. Fel rheol, y gofynion sylfaenol o ran yr iaith Saesneg yw:

 • IELTS 6.5 gydag o leiaf 6.0 ym mhob elfen unigol
 • Pearson PTE: sgôr o 62 (heb unrhyw elfen yn is na 58)
 • Cambridge English Test – Advanced: 176 (heb unrhyw elfen yn is na 169)

I gael gwybodaeth a chanllawiau manwl pellach ar ofynion mynediad i fyfyrwyr rhyngwladol, yn cynnwys y gofyniad sylfaenol o ran yr iaith Saesneg, ewch i’r tudalennau gofynion mynediad fesul gwlad yn adran y Ganolfan Addysg Ryngwladol ar ein gwefan

Cysylltu a ni

I gysylltu a ni anfonwch e-bost i:

api@pontio.co.uk